Ogólne warunki sprzedaży i dostawy

Poniżej znajdują się ogólne warunki sprzedaży i dostawy

I Generalne postanowienia
1. Niniejsze warunki dotyczą wszystkich naszych ofert oraz wszystkich zawartych z nami umów zakupu samochodów lub ich części i innych akcesoriów, a także umów o przegląd, wycenę, naprawę i konserwację samochodów. 2. Do wszystkich naszych ofert i umów mają zastosowanie wyłącznie niniejsze ogólne warunki handlowe, niezależnie od jakichkolwiek (poprzednich) odniesień kupującego do jego własnych lub innych ogólnych warunków handlowych. Wyraźnie odrzucamy wszelkie ogólne warunki uznane za obowiązujące przez kupującego.

II Oferty i zawieranie umów
1. Wszystkie nasze oferty, łącznie z cenami, modelami i wykonaniem, są całkowicie wolne od zobowiązań, mają charakter informacyjny i niewiążący, chyba że wyraźnie postanowiono inaczej na piśmie. 2. Zawarcie umowy następuje z chwilą przyjęcia przez nas zamówienia w formie pisemnej lub elektronicznej. Jesteśmy uprawnieni do przyjęcia umowy ustnej również w przypadku, gdy nie udało się zarejestrować umowy w formie pisemnej lub elektronicznej. 3. Uzupełnienia i/lub zmiany zawartych umów, w tym anulowanie zawartych umów, są ważne tylko wtedy i o ile zostały zgłoszone w formie pisemnej przez obie strony. 4. Wszelkie umowy, w tym zmiany, zawierane są pod warunkiem zawieszającym zatwierdzenia przez nasze kierownictwo. Umowę uważa się za zawartą w ciągu dwóch dni roboczych od podpisania umowy sprzedaży lub potwierdzenia zamówienia, jeżeli w tym terminie kierownictwo nie poinformowało, że nie przyjmuje zamówienia.

III Uznania
1. O ile wyraźnie nie określono inaczej, nasze ceny sprzedaży dotyczą dostawy z fabryki. 2. O ile wyraźnie nie określono inaczej, nasze ceny nie obejmują kosztów montażu, serwisu i transportu, a także kosztów kontroli i kosztów dostawy oraz wszelkich podatków innych niż BPM/VAT. 3. Nawet po zawarciu umowy sprzedaży zmiany w zakresie ceł, podatków i akcyzy mogą zostać przeniesione na kupującego. 4. Obniżka ceny, która następuje po zawarciu umowy kupna, ale przed faktyczną dostawą, nie uprawnia kupującego do takiej obniżki ceny. 5. Ewentualna obniżka BPM zrealizowana po zawarciu umowy kupna lub wydaniu oferty nie uprawnia kupującego do obniżki ceny ani zwrotu BPM.

V Zmiany
Jesteśmy uprawnieni do dokonywania niezbędnych pod względem technicznym zmian w sprzedanych samochodach, ich wyposażeniu i/lub częściach bez uprzedniej wiedzy lub wiedzy kupującego, przy czym kupujący nie może z tego tytułu wywodzić jakichkolwiek praw.

VI Terminy
1. Podane terminy dostaw mają charakter orientacyjny i nie należy ich w żadnym wypadku uważać za terminy, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej na piśmie. Dlatego też w przypadku dostawy „na czas” musimy najpierw otrzymać pisemne zawiadomienie o zwłoce. 2. Zapadamy w zwłokę dopiero po upływie 21 dni od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia o zwłoce, bez uszczerbku dla postanowień art. XI.

VIIDostawa i przeniesienie ryzyka
1. Dostawa następuje po (pisemnym) ogłoszeniu według naszego uznania: poprzez udostępnienie sprzedanej rzeczy pod nasz adres; B. poprzez dostarczenie rzeczy sprzedanej na adres kupującego. 2. Jeżeli sprzedany towar zostanie udostępniony na nasz adres na rzecz kupującego, kupujący ma obowiązek odebrać sprzedany towar w ciągu pięciu dni od dnia jego udostępnienia. 3. Po dostarczeniu przez nas sprzedanego przedmiotu na adres kupującego, kupujący jest zobowiązany niezwłocznie odebrać dostawę. 4. Jeżeli kupujący nie odbierze sprzedanego towaru w terminie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego artykułu lub nie odbierze dostawy sprzedanego towaru zgodnie z ust. 3 tego artykułu, jesteśmy uprawnieni do naliczenia kosztów przechowywania zgodnie z ust. obowiązująca stawka w naszej firmie lub na miejscu. Ryzyko uszkodzenia i/lub zniszczenia leży po stronie kupującego. Bez uszczerbku dla postanowień artykułu XII, ryzyko przechodzi na kupującego po upływie pięciu dni od chwili, gdy sprzedane towary są do dyspozycji kupującego lub ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli sprzedane towary zostaną przez nas dostarczone na (adres) kupującego.


VIII Płatności
1. Jesteśmy uprawnieni do żądania w każdym czasie (w każdym przypadku) od kupującego zaliczki na poczet należnej kwoty do wysokości 25% jej kwoty. Fakturę dotyczącą zaliczki należy opłacić przed dostawą zakupionego towaru. 2. O ile nie uzgodniono inaczej, płatność bez potrąceń, obejmująca koszty dodatkowe, musi zostać dokonana gotówką przed lub przy odbiorze lub dostawie sprzedanego towaru. Przez płatność gotówką rozumie się także przelew należności na rachunek bankowy wskazany przez nas w momencie dostawy. Wszelkie terminy płatności należy uważać za ostateczne. Jeżeli zezwalamy na płatności kartą kredytową, możemy dołączyć warunki do takich płatności. 3. Jeżeli kupujący nie odebrał sprzedanego towaru w terminie, o którym mowa w art. VII ust. 2, lub odebrał dostawę zgodnie z art. VII ust. 3, zostanie mu przesłana faktura dotycząca sprzedanego towaru, którą należy niezwłocznie uiścić. Terminem płatności jest dzień wysłania faktury. Jeżeli dostawa następuje na adres kupującego, terminem płatności jest dzień otrzymania faktury. 4. W przypadku, gdy Kupujący nie wywiąże się z jednego lub większej liczby swoich zobowiązań płatniczych albo nie wykona tego w terminie lub w całości, Kupujący będzie nam winien odsetki ustawowe za wszystkie opóźnienia w płatnościach za miesiąc lub część miesiąca, przy czym część miesiąca uważa się za pełny miesiąc ze skutkiem od dnia następującego po dniu uznanym za ostateczny dzień płatności do dnia, w którym Kupujący uiścił sumę pieniędzy włącznie. 5. Jedynie w przypadku, gdy kupujący nie jest konsumentem i nie wywiąże się z jednego lub większej liczby zobowiązań płatniczych albo nie wykona tego w terminie lub w całości, kupujący będzie nam winien ustawowe odsetki handlowe (określone w ust. 6:119a i 6:120 holenderskiego kodeksu cywilnego) w przypadku wszystkich opóźnień w płatnościach miesięcznych lub częściowych, przy czym część miesiąca liczy się jako pełny miesiąc, ze skutkiem od dnia następującego po dniu ustalonym jako ostateczny dzień dla płatności do dnia, w którym kupujący zapłacił sumę pieniędzy włącznie. 6. Kupujący pokrywa także koszty windykacji pozasądowej i sądowej. Pozasądowe koszty windykacji to wszystkie koszty poniesione przez nas w celu odzyskania należności od kupującego wynikających z umowy, takie jak rachunki od prawników i pełnomocników, komorników, agentów i firm windykacyjnych. Koszty pozasądowe ustalane są na minimum 15% należnej kwoty, przy czym minimalna kwota wynosi 50 €.


IX Siła wyższa (awaria, której nie można przypisać)
1. Nie jesteśmy zobowiązani do spełnienia żadnego zobowiązania, jeżeli uniemożliwia nam to wykonanie czynności z przyczyn, których nie można przypisać naszej winie (w tym niedostarczenia lub opóźnionej dostawy do nas przez naszych dostawców), ani też nie leży to w naszej gestii. uwzględniane na mocy prawa, aktu prawnego lub ogólnie przyjętej praktyki. 2. W przypadku wystąpienia trwałej siły wyższej jesteśmy uprawnieni do rozwiązania umowy z Kupującym na drodze pozasądowej w drodze pisemnego oświadczenia. W przypadku wystąpienia tymczasowej siły wyższej jesteśmy uprawnieni do przedłużenia warunków umowy z kupującym o czas, w którym występuje tymczasowa siła wyższa.

X Zatrzymanie tytułu
1. Własność wszystkich towarów sprzedanych przez nas kupującemu pozostaje z nami tak długo, jak kupujący nie uiścił naszych roszczeń na podstawie tej lub innych umów, dopóki kupujący nie uregulował roszczenia z tytułu wykonanej pracy lub które mają być wykonane na podstawie tej lub innych umów i dopóki kupujący nie uregulował naszych roszczeń z tytułu niewykonania przez kupującego takich zobowiązań, w tym roszczeń dotyczące kar, odsetek i kosztów. 2. Przed dokonaniem pełnej zapłaty ceny zakupu, łącznie z odsetkami i kosztami, kupujący nie jest uprawniony do cesji, zastawu ani przeniesienia sprzedanej nieruchomości na osoby trzecie. 3. W przypadku, gdy osoba trzecia w dobrej wierze nabyła własność niezapłaconego jeszcze towaru i ta osoba trzecia nie zapłaciła jeszcze należnej ceny zakupu, kupujący zobowiązuje się do zastrzeżenia teraz i w miarę w miarę możliwości na roszczeniach, które kupujący ma wobec tej osoby trzeciej.

XI Gwarancja i odpowiedzialność
1. Dostarczone przez nas samochody oraz części objęte są gwarancją zgodnie z udzieloną na nie gwarancją (producenta) zgodnie z wydaną przez nas kartą gwarancyjną lub inną wydaną przez nas kartą gwarancyjną. Jeżeli Kupujący nie zastosuje się do któregokolwiek postanowienia niniejszej broszury gwarancyjnej lub karty gwarancyjnej, gwarancja wygaśnie. W każdym przypadku gwarancja wygasa, jeśli kupujący obchodził się ze sprzedanym towarem w sposób niekompetentny lub dokonał zmian technicznych w częściach lub wyposażeniu zakupionego towaru w okresie gwarancji lub zlecił dokonanie takich zmian przez nieuprawnione osoby trzecie, które są bezpośrednio lub pośrednio z tym, którego dotyczy roszczenie z tytułu gwarancji. 2. Bez uszczerbku dla postanowień gwarancyjnych, ograniczeń nałożonych na to przez prawo, a także przez europejskie ustawodawstwo i regulacje, które mają bezpośredni skutek i które nie zostały wdrożone przez prawo, wyraźnie wykluczamy jakąkolwiek dalszą odpowiedzialność w odniesieniu do dostarczonego towaru przez nas oraz prace naprawcze lub prace wykonane przez nas za wszelkie szkody, niezależnie od przyczyny, w tym wszelkie szkody bezpośrednie i pośrednie, takie jak szkody następcze lub straty handlowe, z wyjątkiem odpowiedzialności spowodowanej umyślnym lub rażącym zaniedbaniem ze strony naszych pracowników i /lub osoby pomocnicze. 3. Jeżeli i o ile na nas może ciążyć jakakolwiek odpowiedzialność, z jakiejkolwiek przyczyny, taka odpowiedzialność będzie zawsze ograniczona do kwoty, na którą jesteśmy ubezpieczeni.

XII Reklamacje i przedawnienia

1. Reklamacje powinny być zgłaszane nam na piśmie przez kupującego/klienta w terminie 8 dni od dnia odkrycia reklamacji lub od chwili, gdy reklamacja mogła zostać odkryta, w przypadku braku takiego uznania uważa się, że kupujący/klient bezwarunkowo przyjął zakupiony towar przedmiot. W przypadku widocznych wad kupujący/klient ma obowiązek zgłosić je nam natychmiast po dostawie, w przypadku braku którego uważa się, że kupujący/klient bezwarunkowo przyjął zakupiony przedmiot. Kupujący/klient będący osobą fizyczną/konsumentem, wbrew powyższemu, zobowiązany jest zgłosić nam reklamację w formie pisemnej w terminie dwóch miesięcy od dnia rozpoznania reklamacji. 2. Reklamacja nie będzie rozpatrywana, jeżeli okaże się, że Kupujący/Klient lub nieuprawnione osoby trzecie zmieniły lub naprawiły coś w przedmiocie(ach), co ma bezpośredni lub pośredni związek z reklamacją, chyba że nastąpiło to za o naszej wcześniejszej wiedzy oraz w sytuacjach awaryjnych, w których kupujący nie mógł się z nami wcześniej zgodzić, a mimo to natychmiast nas o nich poinformował. 3. Wszelkie roszczenia wobec nas, które nie zostały nam zgłoszone na piśmie w ciągu roku od ich powstania, przedawnią się, przy czym wyłącznie w przypadku osób fizycznych/konsumentów obowiązuje termin przedawnienia wynoszący dwa lata od dnia wydania nowego samochodu lub nowego części mają zastosowanie.

XIII Rozwiązanie
1. Bez uszczerbku dla naszego prawa do żądania spełnienia świadczenia, jeśli kupujący chce odstąpić od umowy, jesteśmy uprawnieni do rozwiązania umowy kupna, w takim przypadku mamy prawo obciążyć kupującego 15% ceny wywoławczej, w tym VAT i BPM. 2. Kupujący nie ponosi kosztów anulowania, jeżeli w przypadku sprzedaży na odległość kupujący rozwiązał umowę zgodnie z prawem na podstawie art. 7:46d holenderskiego kodeksu cywilnego. 3. Oprócz innych przysługujących nam praw, możemy w każdej chwili odstąpić od umowy kupna zawartej z kupującym bez dalszego powiadamiania o zwłoce i interwencji sądowej oraz bez obowiązku zapłaty odszkodowania kupującemu w drodze pisemnej zawiadomienie kupującego i/lub rozwiązanie umowy, jeśli kupujący nie wywiąże się z jednego lub więcej swoich zobowiązań wynikających z umowy, nie wywiąże się z nich w terminie lub w sposób prawidłowy, jeśli kupujący nie jest w stanie uregulować swoich wymagalnych długów lub pozwala na ich wymagalność utracić spłatę, stanie się niewypłacalny, jeżeli zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Kupującego, jeżeli złożono wniosek o moratorium, w imieniu Kupującego zostanie złożony wniosek o zastosowanie ustawowego układu spłaty zadłużenia lub zostanie on ogłoszony w stosunku do Kupującego lub jeżeli Kupujący zaprzestanie prowadzenia działalności i/lub na Kupującego zostanie nałożony zajęcia, które nie zostaną zniesione w ciągu 30 dni od daty zajęcia. 4. Jeżeli zaistnieje jedna z sytuacji opisanych w ust. 3 niniejszego artykułu, kupujący ma obowiązek niezwłocznie nas o tym poinformować.

XIV Rejestracja osobista
1. Dane osobowe, które od Ciebie uzyskamy, zostaną uwzględnione w rejestracji osobowej, którą nasza firma prowadzi naszych klientów. Jeżeli nie chcesz, aby Twoje dane osobowe były przez nas wykorzystywane w celach innych (komercyjnych) niż służące wykonaniu umowy, musisz nas o tym poinformować w formie pisemnej. Na podstawie tej rejestracji możemy świadczyć Państwu optymalną obsługę, przekazywać aktualne informacje w odpowiednim czasie.

XV Obowiązujące prawo i kwestie sporne
1. Wszystkie nasze oferty i umowy podlegają wyłącznie prawu holenderskiemu. 2. Z wyjątkiem sporów związanych z rękojmią producenta, co do których w warunkach gwarancji obowiązuje odrębna regulacja, wszelkie spory mogące wyniknąć na tle oferty i/lub umowy, do których mają zastosowanie niniejsze warunki sprzedaży i dostawy, lub dalszych umów, jakie mogą wynikać z tych umów, będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla rejonu, w którym mamy swoją siedzibę, jeżeli spór należy do właściwości sądu rejonowego, chyba że z naszych powodów wolimy, aby spór został rozpoznany przez sąd rejonowy właściwy sąd zgodnie z prawem. Jeżeli spór zostanie rozstrzygnięty przez sąd inny niż sąd właściwy zgodnie z prawem, kupujący, jeżeli jest konsumentem, ma prawo w terminie miesiąca od dnia, w którym powołałyśmy się na tę klauzulę w formie pisemnej, zdecydować się na rozstrzygnięcie sporu przez sąd właściwy zgodnie z prawem.

Cars24 Hengelo
Jan Tinbergenstraat 340
7559ST Hengelo
+31 (0)527 63 66 01
info@cars24.nl
 

Cars24 Krakau
ul. Szlak 77 lok. 222
31-153 Kraków
+48 797 681 875 
info@cars24.pl

Cars24 Car Terminal
Ondernemersweg 29
8304 BH Emmeloord
+31 (0) 527 63 66 00
info@cars24.nl