Oświadczenie o ochronie prywatności


Cars24 przywiązuje wagę do ochrony danych osobowych. Dlatego przetwarzamy Twoje dane z największą starannością.

W niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności informujemy Cię o tym, w jaki sposób postępujemy z danymi osobowymi.

1. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie Twoich danych?  

W niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności Cars24 opisuje, w jaki sposób jako administrator danych obchodzi się z Twoimi danymi osobowymi.

2. Co to są dane osobowe?

Informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej stanowią dane osobowe. To, czy określone informacje należy uznać za dane osobowe, zależy również od tego, czy Cars24 posiada zgodne z prawem środki, co do których można racjonalnie założyć, że zostaną wykorzystane do identyfikacji osoby, której dane dotyczą. Na przykład za dane osobowe uważamy tablicę rejestracyjną i numer podwozia. Przetwarzamy dane osobowe o Tobie, ponieważ przekazujesz nam dane przy zawieraniu z nami umowy, ale także wtedy, gdy korzystasz z naszych usług i w ten sposób przekazujesz nam dane lub umożliwiasz nam rejestrowanie danych o Twoich zainteresowaniach i preferencjach.

Dane, które nam przekazujesz
Zawierając umowę z Cars24, w zależności od rodzaju umowy, wymagamy od Ciebie następujących danych osobowych:

 •  imię, nazwisko i adres; 
 • dane kontaktowe (numery telefonów, adresy e-mail); dane finansowe (informacje o rachunku bankowym, wyceny, faktury); numer rejestracyjny Izby Handlowej.

Dane dotyczące korzystania przez Ciebie z naszych usług i/lub produktów
Kiedy korzystasz z usług Cars24 lub w inny sposób kontaktujesz się z nami, przetwarzamy, w zależności od Twojego dokładnego wykorzystania, następujące dane, które mogą być uważane za dane osobowe:

 • dane związane z urządzeniami peryferyjnymi, takie jak adres MAC, adres IP lub inny numer; Twoje preferencje i ustawienia dotyczące komunikacji; dane, które kojarzymy z określonymi wzorcami, takimi jak status w profilu, który tworzymy na Twój temat na podstawie Twoich zachowań konsumenckich (np. częstotliwość, z jaką dokonujesz zakupu lub korzystasz z usługi); 
 • zachowanie podczas przeglądania, określone na podstawie naszych własnych obserwacji lub plików cookie (patrz także art. 9 niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności);
 • historia płatności.

4. Zakaz przetwarzania danych od osób poniżej 16 roku życia Nie zamierzamy zbierać danych od osób odwiedzających stronę internetową w wieku poniżej 16 lat. Zachęcamy rodziców do angażowania się w aktywność swoich dzieci w Internecie, aby uniemożliwić Cars24 przetwarzanie ich danych osobowych.

5. Przetwarzanie: podstawy prawne i uzasadnione interesy
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w oparciu o następujące podstawy wynikające z art. 6 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych:

 • Zgoda.
 • Wykonanie umowy z Tobą.
 • Obowiązek wynikający z prawa.
 • Realizacja zadania interesu publicznego.
 • Uzasadniony interes Cars24 lub strony trzeciej.

Uzasadnione interesy obejmują marketing, reklamę, bezpieczeństwo, zapobieganie (przestępczości), zarządzanie IT, badania i analizę naszych produktów lub usług, administrację korporacyjną, kwestie prawne, zarządzanie wewnętrzne.

6. Cele przetwarzania danych osobowych
Cars24 przetwarza Twoje dane osobowe w celach wymienionych poniżej. Liczba odpowiadająca każdemu celowi odpowiada podstawie prawnej wymienionej w artykule 5 niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności.

 • Budowanie i utrzymywanie relacji z klientami, w tym utrzymywanie bezpośrednich relacji pomiędzy odpowiedzialnymi jednostkami biznesowymi a zrzeszonymi dostawcami usług finansowych, m.in. w celach komercyjnych [podstawa prawna: 2, 5].
 • Obsługa zamówień (w tym fakturowanie i monitorowanie płatności), przetwarzanie w administracji finansowej i obsługa logistyczna [podstawa prawna: 2, 5].
 • Prowadzenie badań rynkowych w celu ulepszenia naszej działalności biznesowej, marek, usług i produktów [podstawa prawna: 5].
 • Zwracanie się do Ciebie z ofertami lub innymi informacjami handlowymi. Zawsze masz możliwość rezygnacji w drodze sprzeciwu. We wszystkich komunikatach wskazano, w jaki sposób można to zrobić [podstawa prawna: 1 lub 5].
 • Poprawianie treści naszej komunikacji poprzez dostosowanie jej do Twoich osobistych preferencji [podstawa prawna: 5]. (Dalszy) rozwój i ulepszanie nowych i istniejących produktów i usług [podstawa prawna: 5]. Pomiar satysfakcji klientów, dostarczanie informacji zarządczych i ustalanie ogólnej strategii firmy [podstawa prawna: 1 lub 5].
 • Przestrzeganie obowiązków prawnych, rozwiązywanie sporów oraz egzekwowanie naszych praw i umów [podstawa prawna: 3, 4 lub 5].
 • Poprawa jakości danych z wykorzystaniem technik walidacji adresów [podstawa prawna: 5].
 • Łączenie i analizowanie plików cookie z naszych stron internetowych ze znanymi danymi klientów. Robimy to, aby treść naszej komunikacji była jak najściślej dostosowana do Twoich osobistych preferencji [podstawa prawna: 1 lub 5].

7. Udostępnianie osobom trzecim 
Cars24 udostępnia Twoje dane osobowe podmiotom trzecim w niektórych przypadkach i z następujących powodów. Numer odpowiadający każdemu celowi odpowiada podstawie prawnej wymienionej w artykule 5 niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności:

 • z powiązanymi dostawcami usług finansowych w celu oferowania komplementarnych usług finansowych [podstawa prawna: 2];
 • jeżeli jesteśmy prawnie zobowiązani lub upoważnieni do przekazania danych osobowych podmiotom trzecim [podstawa prawna: 3];
 • jeżeli podejrzewamy naruszenie praw osób trzecich, przestępstwo lub nadużycie, możemy przekazać dane osobowe podmiotom trzecim posiadającym prawnie uzasadniony interes w tej sprawie lub organom służącym interesowi publicznemu, takim jak organy ścigania lub organy regulacyjne [podstawa prawna : 3, 4 lub 5];
 • Cars24 może udostępniać Twoje dane także innym jednostkom biznesowym w celu wykonania zawartej z Tobą umowy lub z uwagi na prawnie uzasadnione interesy biznesowe, takie jak prowadzenie centralnej administracji lub obsługi klienta oraz analiza naszych usług dla Ciebie [podstawa prawna: 5]. Podmiotom pomagającym Cars24 w jej usługach, a nie będącym podmiotami przetwarzającymi (np. księgowymi i doradcami prawnymi) [podstawa prawna: 5];
 • Dla celów gospodarczych (takich jak sprzedaż działalności gospodarczej lub udziałów lub reorganizacja) [podstawa prawna: 5].
 • Cars24 korzysta również z usług stron trzecich działających w charakterze „podmiotów przetwarzających” (np. dostawców usług hostingowych, dostawców usług mobilnych i firm badawczych) w celu prowadzenia badań rynku lub ankiet satysfakcji klientów. Ci usługodawcy będą przetwarzać dane osobowe wyłącznie zgodnie z instrukcjami i pod kontrolą Cars24
 • Jeżeli dane osobowe są przekazywane do odbiorcy za granicą, zwykle ma to miejsce tylko w przypadku odbiorcy w kraju, który według Komisji Europejskiej zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych osobowych. Jeżeli dane osobowe zostaną przekazane odbiorcy w kraju, który nie zapewnia odpowiedniego poziomu ochrony, 
 • Cars24 zadba o podjęcie wymaganych prawem zabezpieczeń. Jeśli chcesz otrzymać więcej informacji na temat przekazywania Twoich danych osobowych do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, możesz się z nami skontaktować (patrz art. 12).

8. Jak długo przechowujemy dane
Przechowujemy dane osobowe zgodnie z naszą wewnętrzną polityką przechowywania danych i/lub tak długo, jak (i) jesteś klientem Cars24 lub nadal wykazujesz zainteresowanie usługami Cars24, (ii) jesteśmy prawnie zobowiązani do przechowywania danych lub ( iii) mamy uzasadnione powody, aby zachować dane, jeśli jest to konieczne.

9. Monitorowanie odwiedzin strony internetowej
Kiedy odwiedzasz lub korzystasz z naszych stron internetowych, usług, aplikacji, usług komunikacyjnych (takich jak poczta e-mail) i narzędzi, możemy używać plików cookie i innych podobnych technologii do przechowywania informacji w celu personalizowania reklam i zapewniania lepszego, szybszego i bezpieczniejsze doświadczenie klienta. Jeśli nie chcesz otrzymywać plików cookie, możesz odmówić ich przyjęcia.

10. Twoje prawa, w tym prawo do sprzeciwu
Masz prawo wiedzieć, jakie dane osobowe na Twój temat zgromadziliśmy i komu je przekazaliśmy. W tym celu możesz skontaktować się z naszym działem obsługi klienta. Cars24 dołoży wszelkich starań, aby odpowiedzieć w terminie przewidzianym prawem. Nadmierna liczba żądań może nie zostać przetworzona.

Oprócz prawa dostępu przysługują Ci następujące prawa dotyczące przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych:

 • prawo do cofnięcia zgody, w zakresie, w jakim opiera się na niej przetwarzanie Twoich danych osobowych;
 • prawo do wniesienia skargi do Organu Ochrony Danych;
 • prawo do sprostowania/poprawiania swoich danych osobowych;
 •  prawo do usunięcia swoich danych osobowych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania;
 • prawo do przenoszenia danych;
 • bezwzględne prawo do sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego; 
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Cars24 lub strony trzeciej (w zależności od Twojej sytuacji osobistej).

Ze swoich praw możesz skorzystać jedynie w zakresie, w jakim prawo Ci je przyznaje. Aby mieć pewność, że wniosek o dostęp został złożony przez Ciebie, prosimy o przesłanie kopii dokumentu tożsamości wraz z tą prośbą. Prosimy również, aby na tej kopii nie można było rozpoznać zdjęcia, MRZ (strefy odczytu maszynowego; paska z numerami na dole paszportu), numeru paszportu i numeru urzędu obywatelskiego (BSN).

11. Bezpieczeństwo i ochrona danych
Cars24 stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby w jak największym stopniu zapobiegać niewłaściwemu użyciu, utracie, nieuprawnionemu dostępowi, niechcianemu ujawnieniu i nieuprawnionym zmianom. Cars24 podjęło środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia Twoich danych osobowych. Te środki bezpieczeństwa są okresowo przeglądane w oparciu o zagrożenia.

12. Kontakt
W przypadku pytań i/lub komentarzy dotyczących niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności możesz skontaktować się z:

Cars24 
Attn: Jessie Overbeek 
Phone: 0527 63 66 00 
info@cars24.nl

13. Zmiany
Sposób przetwarzania danych osobowych oraz skład lub ilość przetwarzanych przez nas danych może ulec zmianie. Dlatego zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności. W razie potrzeby zostaną Państwo powiadomieni o wszelkich zmianach. W niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności zawsze wskazuje się datę ostatniej aktualizacji.

To oświadczenie zostało ostatnio zmienione 25 kwietnia 2024 r